Chan Yin Ping

我最近在 Pure Skin 做咗一個叫愛美神溶脂,這部機原來除了可做減肥外,對我膝蓋的痛症都好有幫助。只做了幾次,我瘦到身外,仲令我膝頭鬆,好了很多。多謝 Pure Skin 的介紹呀……